РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ


ПРАВА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

АВТОРСКО ПРАВО

Този Интернет сайт е разработен и се поддържа от Главна дирекция „Информационни системи” на Националния осигурителен институт. Използвания в този сайт софтуер е предмет на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права.

ПРАВА ЗА ПОЛЗВАНЕ

Предоставената информация/справка е предназначена само и изрично за лични нужди и не е предназначена да обслужва каквито и да е други цели. Въвежданата от Вас информация и по-точно Вашият „персонален идентификационен код” е личен и не следва при никакви обстоятелства да го предоставяте на когото и да било.

Не се разрешава използването и извличането на информация от сайта под каквато и да е друга форма, освен директно от сайта. На пример, изрично се забранява:

- Извличането от сайта на информация по програмен път чрез допълнителен софтуер и включването на тази информация във външен софтуер;

- Използването на информация от сайта с цел нейното използване за комерсиални, съдебни и други цели.

Националният осигурителен институт запазва правото да прави промени в този сайт и предоставяната информация по всяко време и без предварително предизвестие.

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА

Този Интернет сайт цели да осигури лесен достъп на гражданите на Република България до справочна информация за техния социално-осигурителен статус. Въпреки че желаем да осигурим пълнота и актуалност на данните е възможно предоставената информация да не бъде изчерпателна, точна, обстойна, напълно безгрешна или актуална по зависещи или независещи от НОИ причини. Тази информация е предназначена само за справочни цели и не представлява документ с правно съдържание .

Националният осигурителен институт не носи отговорност за настъпили вреди или пропуснати ползи от поместената в сайта информация или от нейното неправилно възприемане/тълкуване.

Ние се стремим да направим този сайт максимално лесен за работа, но не гарантираме и не носим отговорност за неговата непрекъсната работа; за несъвместимост с определени компютърни програми; за технически грешки; за невъзможност за достъп до сайта поради причини извън нашата компетенция и други.

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ДОСТЪПА

Този сайт е предназначен за ползване само от физически лица и не бива да се използва за каквито и да е други цели. С цел запазване конфиденциалността на обменяната информация, връзката между сървъра и браузъра на клиента е криптирана , чрез използването на SSL.

В случай на установени опити за непозволено извличане на информация, атаки към сайта и други непозволени действия, Националният Осигурителен Институт може да забрани достъпа до сайта временно или за постоянно и ще бъдат уведомени съответните компетентни органи.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Ако имате въпроси относно:

- Информацията за Вашия осигурителен статус

- Вашия „персонален идентификационен код” (който би следвало да получите по пощата с Вашето сведение за осигурителен стаж и доход) и др.

моля обърнете се към съответното териториално поделение на НОИ:

За общи въпроси, коментари, забележки, оплаквания или препоръки моля ползвайте информацията за контакти, публикувана на адрес http://www.nssi.bg/