НОИ Национален осигурителен институт
Skip Navigation Links

 Описание на услугата

 

Чрез тази услуга се изчисляват прогнозен индивидуален коефициент и прогнозна пенсия за осигурителен стаж и възраст за лица, на които не е отпусната такава от ДОО. За целта се използва подадената информация за осигурителен стаж и доход от осигурителите/ самоосигуряващите се в Регистъра на осигурените лица /РОЛ/ – за периоди след 31.12.1996 г. и въведена от лицето информация за осигурителен/ трудов стаж и за доход за избран 3-годишен период – за периоди преди 01.01.1997 г. Осигурителните периоди след 31.12.1996 г. включват последния месец с обявен от НОИ среден осигурителен доход за страната. За определяне прогнозния размер на пенсията се взема предвид средно месечния осигурителен доход за 12 календарни месеца, предхождащи датата, от която се изчислява пенсията.

Не се прави преценка правото на пенсия според възрастта и осигурителния стаж на лицето, т.е. приема се, че има необходимите условия за пенсиониране.

Лицата, родени след 31.12.1959 г., които от 01.01.2002 г. задължително се осигуряват за допълнителна пенсия в Универсален пенсионен фонд (УнПФ), съгласно чл. 127, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), могат да видят изчислените прогнозен индивидуален коефициент и прогнозна пенсия в пълен размер при променено осигуряване по чл. 4б от КСО – от УнПФ във фонд “Пенсии” или в намален размер без променено осигуряване по чл. 4б от КСО.

Към настоящия момент услугата не е достъпна за лица, с наличие на осигурено време в специалните ведомства.


Важно!!!

  • Пенсията има предварителен, прогнозен характер при въдените от лицето и извлечени от РОЛ първоначални данни;
  • При промяна на законодателството и информацията за осигурителен стаж и доход на лицето, НОИ не носи отговорност за получаване друг размер на реалната пенсия;
  • Липсата на информация в РОЛ може да се дължи на:

    - неподаването й от съответния осигурител/ възложител/ самоосигуряващ се;

    - наличие на осигурено време в специалните ведомства, която информация е класифицирана и не може да бъде включена в автоматичното изчисляване.

Изпълнението на услугата изисква достъп до лични данни. За целта се въвежда личен идентификатор (ЕГН, личен номер на чужденец или служебен номер), чиято защита се осигурява чрез въвеждане на Персонален идентификационен код (ПИК), издаден от НОИ.

Процедура по получаване на персонален идентификационен код (ПИК) от осигурените лица